بی حسی و انتقال دهنده

در این بخش به بی حسی و انتقال دهنده های تتو می پردازیم که در این زمینه باید توجه کرد کارایی بی حسی تاتو بار ها و بار ها ثابت شده است و انتقال دهنده تتو هم برای برای انتقال طرح تاتو روی پوست و زدن تاتویی ظریف و با دقت،استفاده می شود.