تجهیزات تتو

این بخش از تجهیزات تتو شامل : دستگاه،رنگ،سوزن،بی حسی و انتقال دهنده،ریموور و کرم های مراقبتی و لوازم جانبی می باشد.